Villkor & Policies

Välkommen till vårt webbhotell. Innan Kunden börjar använda våra tjänster ber Webbsolut dig vänligen läsa igenom och godkänna våra användarvillkor.

Allmänt
Webbhotellet.ax är en tjänst (”Tjänst”, “Tjänsten”) från Webbsolut Mediabyrå. Det här användaravtalet (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan Webbsolut Mediabyrå (”Webbsolut”) med FO-nummer 2004571-6 och dess kunder (”Kunden”, ”Kunder”).

Acceptans av användarvillkor
Genom att använda vårt webbhotell godkänner Kunden att Kunden har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor. Webbsolut förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Det är Kundens ansvar att regelbundet granska dessa villkor för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Tillgänglighet
Webbsolut strävar efter att hålla våra tjänster tillgängliga 24/7 men kan inte garantera att de kommer att vara tillgängliga hela tiden. Webbsolut förbehåller oss rätten att tillfälligt stänga av våra tjänster för underhåll, uppgraderingar eller andra ändamål. Webbsolut kommer att göra vårt bästa för att minimera störningar. Följ våra sociala medier för information om driftstörningar, planerade uppdateringar med mera.

Data
Webbsolut har rätt att kontrollera data relaterat till Kundens tjänst i samband med felsökning eller abuse-ärenden.

Webbsolut förbehåller sig rätt att med automatiska metoder söka igenom data på Kundens tjänster för exempelvis identifiering av skadliga filer samt kända säkerhetshål. Rätten innefattar men är inte begränsad till automatisk patchning eller spärr av skadliga filer.

Ansvar
Kunden ansvarar själv för hanteringen av Tjänsten.

Webbsolut ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av användningen av våra tjänster. Webbsolut ansvarar inte heller för förluster av data eller information som uppstår på grund av tekniska problem eller felaktig användning av våra tjänster.

Omfattning av support
Webbsolut ger primärt support på de tjänster som Webbsolut tillhandahåller. I de fall Kunden använder tredjeparts programvara för exempelvis en webbplats, ger Webbsolut support i mån av möjlighet för dessa programvaror.

Vid support förbehåller sig Webbsolut rätten att ta betalt för arbetet. Webbsolut kan även erbjuda utökad support i abonnemangsform mot offert.

Användning av resurser
Kunden samtycker till att inte överbelasta våra servrar eller använda mer resurser än vad som är rimligt för Kundens konto. Webbsolut förbehåller oss rätten att begränsa Kundens användning av resurser om det påverkar vår förmåga att tillhandahålla våra tjänster till andra användare.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter
Kunden samtycker till att inte använda våra tjänster för att kränka upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Webbsolut förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som kränker dessa rättigheter utan föregående meddelande.

Uppsägning av avtalet
Uppsägning av en tjänst görs genom att meddela Webbsolut via e-post.

Webbsolut förbehåller oss rätten att avbryta Kundens konto om Kunden inte följer dessa användarvillkor eller om Kunden använder våra tjänster för att utföra olagliga aktiviteter. Webbsolut förbehåller oss också rätten att avbryta Kundens konto om Kunden inte betalar för våra tjänster i tid.

Om Kunden säger upp tjänsten under en pågående avtalsperiod sker ingen återbetalning för kvarstående tid. Endast registrerad kontaktperson samt behörig firmatecknare har från Kundens sida rättighet att göra ändringar och begära uppsägning av Avtalet eller tjänster som omfattas av Avtalet.

Radering av data
Vid uppsägning av avtalet tar Webbsolut bort Kundens tjänster inklusive Kundens data. Data som har blivit borttagen kan inte återställas.

Force majeure
Webbsolut ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Webbsoluts åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Webbsolut ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom yttre påverkan, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, pandemi, strejk eller liknande omständighet. Webbsolut har heller ingen möjlighet att ta ansvar för tredje parts otillåtna intrång i Webbsoluts resurser.

Sekretess
Webbsolut kommer att behandla all information som Kunden tillhandahåller oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Äganderätt
Alla resurser som tillhandahålls av oss förblir vår egendom. Kunden har endast rätt att använda våra tjänster för de ändamål som anges i dessa användarvillkor.

Tillämplig lagstiftning
Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med gällande lagstiftning.

Övrigt
Webbsolut förbehåller sig rätten att använda Kundens webbplatser inklusive logotyp som referenser. Önskar Kunden inte finnas med som referens ska Kunden meddela Webbsolut skriftligen.

Detta avtal gäller från 01.01.2023.

Rulla till toppen